Portfolio | ระบบดูดควัน

การระบายอากาศเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานภายในครัวซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การระบายอากาศไม่ดีมีผลทำให้เกิดอาการเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากความร้อน สุขอนามัยของอาหารไม่ดีและวัตถุดิบที่วางไว้นอกอุปกรณ์ทำความเย็นมีอายุสั้นลงเนื่องจากภายในห้องครัวมีอุณหภูมิสูงทำให้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอากาศสูงขึ้น การดูดอากาศออกมากเกินไปโดยไม่มีการดูดอากาศภายนอกมาชดเชยเหรือชดเชยแต่น้อยเกินไปไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดอาการขาดอากาศ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีอาการอ่อนเพลีย, วิงเวียนและเป็นลมได้ มีหลายๆแห่งที่มีปัญหาเนื่องจากการออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศที่ไม่สมดุลกับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นและเกิดปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งการเลือกใช้ระบบที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน ทำให้เกิดกลิ่นอาหารรบกวนในห้องอาหาร การแก้ไขทำได้ยากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง