Portfolio | ระบบแก๊ส

การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแก๊สแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในคร้วและการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ครัวคงเป็นหน้าที่หนึ่งซึ่งผู้ออกแบบต้องคำนึงถึง เช่น ตำแหน่งการจ่ายแก๊ส, ลักษณะการเดินท่อ, ระบบป้องกัน, มาตรฐานอุปกรณ์ที่เหมาะสม, ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเกิดจากความเข้าใจสภาพการทำงานจริงภายในครัวและการประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการออกแบบและติดตั้งระบบที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าครัวจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม